วิสัยทัศน์

สถานศึกษาที่มุ่งสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น