ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ที่อยู่ : เลขที่137/1 ซอยพันธุ์ทิพย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 สังกัด : สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ : 034-259-712 โทรสาร : 034-259-712 เปิดสอน : ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 24 ห้องเรียน โรงเรียนนี้มีเนื้อที่โดยประมาณ 10 ไร่ ประวัติความเป็นมาโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ม.ท. 0327/0.377 ลงวันที่ 5 เมษายน 2520 ให้จังหวัดเตรียมการให้ท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ดำเนินการรับช่วงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นได้มีมาตรการลดการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด และโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญ และเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่จะให้ท้องถิ่นดำเนินการให้ทันกับระยะเวลา ที่กระทรวงศึกษาธิการ ลดและเลิกรับนักเรียนในระดับดังกล่าว จังหวัดจึงมอบหมายให้เทศบาล ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น คณะเทศมนตรีเมืองนครปฐมในขณะนั้น คือ นายแพทย์สมศักดิ์ วินิจฉัยกุล และนายประเสริฐ เลี้ยงนาค จึงมีมติให้ใช้ที่สาธารณะสระกระเทียม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 โดยในระยะแรกให้อาศัยโรงรถของศูนย์ภาคพัฒนาการโยธาที่ 1 ที่ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะสระกระเทียม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเปิดทำการสอนชั้นประถมปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยขณะนั้น คณะเทศมนตรีได้มีมติให้ นายสุพล อำภาวงษ์ พนักงานเทศบาลสามัญ ระดับ 4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูใหญ่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) มารักษาการณ์ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)