พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามวิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้