โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล3(สระกระเทียม) จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เว็บไซต์ทางการศึกษา